Víkendový seminář: Tančeme a společně utvářejme Nové lidstvo/Dancing and Creating New Humanity, Carlos Orellana & Rakel Ampudia.

Víkendový seminář: Tančeme a společně utvářejme Nové lidstvo/Dancing and Creating New Humanity, Carlos Orellana & Rakel Ampudia.

Datum a čas: 24.11.2017 - 26.11.2017 Celý den


(English see below)

Představme si cestu pro naše sny. Pro sny naší fantazie, sny vycházející z naší podstaty a reálného obrazu lepšího světa. Představme si nové formy, které nám umožní cítit, žít, tvořit a tančit NOVÉ

Během víkendu zažijeme posvátný a zároveň osobní proces, který se bude postupně rozvíjet na třech úrovních – v propojení sám se sebou, s druhým a s celkem. Proces, kde se lidstvo setkává v Jednotě.

V tanci aktivujeme své vitálnímu nevědomí tak, bychom měli odvahu být opravdu sami sebou a vydali se na cestu k vlastní seberealizaci. Budeme integrovat tělo a mysl a ve spontánním projevu propojíme hudbu, pohyb a emoce.

Tento seminář je pozváním k tomu, abychom společně podpořili a vyživili hodnoty nového lidství. 

 

Carlos Domingo Orellana Oviedo

Carlos pochází z Argentiny, kde měl v mládí díky podpoře rodičů možnost cestovat a poznat učení národa Amautů z And. Je spoluzakladatelem školy Biodanzy ve španělském Baskicku. V současnosti rozvíjí na severu Španělska Biodanzu a další sociální aktivity. Zaměřuje se na Biodanzu pro nevidomé a seniory.

 

Rakel Ampudia Gonzáles

Rakel je ředitelka školy Biodanzy v Baskicku. Věnuje se práci v sociálních službách, pracuje s bioenergetikou, je psycholožka a koučka se specializací na firemní klientelu. Vede mezinárodní workshopy Biodanzy, ve kterých předává moudrosti předků.

 

Carlos Orellana & Rakel Ampudia, ředitelé školy Biodanzy ve španělském Baskicku (www.biodanzaescuelaoficial.com).

 

Organizační informace k semináři:

Cena semináře je 3.500 Kč při přihlášení a uhrazení zálohy 1.000 Kč do 31.10.2017 na č.ú.2001188171/2010, poté je cena 3.900 Kč.

Seminář se uskuteční v Centrum Lorien, Nenačovice 80 (autem 30 min. od Prahy směr Beroun). Nabízíte-li svezení z Prahy autem nebo odvoz potřebujete, prosím uvedeďte to do přihlášky.

Časy semináře: pátek 19:00 – 21:30, sobota 10:00 – 18:00 a neděle 10:00 – 17:00

Registrace jsou na místě v pátek 24.11. od 16:30 hod. K dispozici bude po dobu semináře vegetariánská strava (380 Kč / den) a ubytování je možné na místních matracích ve vlastním spacáku v sále (150 Kč / noc). Celkem 1.060 Kč. Platba je v hotovosti na místě. 

Přespání doporučujeme pro zachování kontinuity semináře a mohla vzniknout větší pospolitost ve skupině. Při přihlášení s Vámi budeme automaticky počítat se stravou i ubytováním. Pokud si nebudete přát přespat, uveďte to rovněž do přihlášky.

První společné jídlo je večeře v pátek od 17:30 do 18:30 a poslední jídlo je oběd v neděli.

Seminář bude probíhat ve španělštině a bude tlumočen do češtiny.

 

English version

Imagine your way to our dreams. For dreams of our fantasy, dreams based on our essence and the real image of a better world. Imagine new forms that will allow us to feel, live, create and dance NEW.

During the weekend we will experience a sacred and personal process that will gradually develop at three levels – in connection with yourself, with others and with Universe. The process where mankind meets in Unity.

In dance we activate our vital unconsciousness so that we have the courage to be truly ourselves and set out on the path to self-realization. We will integrate the body and the mind and in spontaneous expression we will connect music, movement and emotions.

This seminar is an invitation to jointly support and nurture the values ​​of new humanity.

Carlos Domingo Orellana Oviedo Carlos comes from Argentina, where he had the opportunity to travel and learn the teachings of the Amautas people of Andes. He is co-founder of the Biodanza School in the Basque Country. He is currently spreading Biodanza in the north of Spain and is involved in other social activities. He focuses on Biodanza for the blind and elderly people.

Rakel Ampudia Gonzáles Rakel is the director of the Biodanza School in the Basque Country. She is active in social services, works with bioenergy; is a psychologist and coach with a specialization in corporate clientele. She leads international workshops of Biodanza, in which she conveys the ancestors‘ wisdom.

Rakel and Carlos are directors of the Biodanza School in the Basque Country in Spain
(www.biodanzaescuelaoficial.com.)

Organisational information:

The price of the seminar is 3,500 CZK (if you sign up & pay deposit 1.000 CZK by the end of October). After that date is the price is 3,900 CZK. Bank account number: 2001188171 / 2010.

The seminar will take place in the Center Lorien, address: Nenačovice 80 (30 minutes drive from Prague direction Pilsen). If you need a ride from Prague or you can offer one, please write down this information in the registration form.

Seminar times: Friday 19:00 – 21:30, Saturday 10:00 – 18:00 and Sunday 10:00 – 17:00. Registration on site starts on Friday 24.11. at 16:30. The first common meal is dinner on Friday from 17:30 to 18:30 and the last meal is lunch on Sunday.

A vegetarian meal (380 CZK / day) is available during the seminar and accommodation is possible on local mattresses in own sleeping bag jointly in the dancing hall (150 CZK / night). Total price for the accommodation and food is 1.060 CZK. Payment is in cash on site.

We recommend to stay over night in order to maintain the continuity of the seminar and create a deeper community in the group. When you register, we will automatically count on food and accommodation. If you do not wish to stay overnight, please also include it in your registration form.

The seminar will be in Spanish and will be translated into Czech.

Místo konání
Centrum Lorien

Rezervace:

Rezervace jsou uzavřeny.